Obsah čísla 3 / 2018

Fokus: Léčba roztroušené sklerózy

okrelizumab

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Postavení teriflunomidu v léčbě roztroušené sklerózy

MUDr. Zbyšek Pavelek; doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Možnosti perorální léčby relaps-remitentní roztroušené sklerózy

MUDr. Radek Ampapa

Dlouhodobá účinnost a bezpečnost fingolimodu u pacientů s relaps-remitentní RS – 10 let zkušeností ve studii LONGTERMS

Dlouhodobý vliv kladribinu v tabletové formě na aktivitu relaps-remitentní roztroušené sklerózy hodnocenou pomocí magnetické rezonance – studie CLARITY Extension

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Piťha

Alemtuzumab jako záchranná medikace u 50 pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou s aktivací onemocnění při léčbě fingolimodem

Vliv natalizumabu na progresi sekundárně progresivní formy roztroušené sklerózy – studie ASCEND

Účinnost a bezpečnost dimethyl fumarátu v léčbě relabující formy roztroušené sklerózy: pohled z běžné klinické praxe

Zprávy z kongresů

Cílená léčba karcinomu ovaria

Srovnání účinnosti tocilizumabu v monoterapii oproti anti-TNF + csDMARD v klinické praxi

Léčba pokročilého mCRC v kostce

Kazuistiky / Klinická praxe

Léčba platina-senzitivního recidivujícího karcinomu vaječníků s užitím inhibitoru PARP olaparibu

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Klinické zkušenosti s léčbou bevacizumabem u pacientů s NSCLC

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.; MUDr. Michaela Pařezová; MUDr. Marcela Tomíšková; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Kompletní remise generalizovaného maligního melanomu léčeného nivolumabem, komplikovaná plicní toxicitou

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.; MUDr. Ondřej Kubeček; MUDr. Miroslav Žiaran

Fixní kombinace netupitant/ palonosetron (NEPA) v prevenci nevolnosti a zvracení indukovaných chemoterapií u nemocných nemalobuněčným karcinomem plic

doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.; MUDr. Jiří Polívka, CSc.; MUDr. Martin Šafanda

Případ pacientky s těžkou formou revmatoidní artritidy neúspěšně léčené řadou biologických léků a poklesem aktivity na terapii tocilizumabem, završený těhotenstvím

MUDr. Andrea Pavelková

Farmakoterapeutické postupy

Atezolizumab a jeho úloha v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.

Možnosti monoterapie tofacitinibem v klinické praxi

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.; MUDr. Kateřina Zegzulková

Výsledky studie CABOSUN a jejich dopad na léčbu pacientů s metastatickým renálním karcinomem

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Paroxysmální noční hemoglobinurie

MUDr. Jan Válka; doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; doc. MUDr. Iuri Marinov, CSc.

Pokroky v léčbě hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Eugen Kubala

Imunoterapie renálního karcinomu

léčebdoc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Setrvání na léčbě golimumabem v reálné klinické praxi – výsledky analýz z databáze registru LORHEN

Komentář ke studii

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Léčba esenciální trombocytemie v Evropě – studie EXELS s anagrelidem

Komentář ke studii

MUDr. Magda Šišková, CSc.

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ponatinib u pacientů s CML – konsenzus léčby a management pacientů podle evropského panelu expertů

Komentář ke studii

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.

Výsledky přímé srovnávací studie sarilumab vs. adalimumab v monoterapii při léčbě pacientů s revmatoidní artritidou

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Nivolumab a ipilimumab u pacientů s NSCLC s vysokou mutační zátěží – studie CheckMate 227

Komentář ke studii

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Switch na dasatinib u pacientů s chronickou myeloidní leukemií a mírnými nežádoucími účinky při léčbě imatinibem – studie DASPERSE

Aflibercept s FOLFIRI v reálné klinické praxi – první data o bezpečnosti a kvalitě života ze studie ASQoP

Komentář ke studii

MUDr. Andrea Jurečková

Identifikace prediktorů progrese strukturálního poškození sakroiliakálních kloubů u pacientů s časnou axiální spondyloartritidou léčených dlouhodobě anti-TNF terapií – studie ESTHER

Profylaktická léčba emicizumabem u pacientů s hemofilií A s inhibitory – studie HAVEN 1

Komentář ke studii

MUDr. Gabriela Romanová

Účinnost bDMARD v reálné praxi u pacientů s revmatoidní artritidou po ukončení léčby etanerceptem

Aktuální data o účinnosti a bezpečnosti alektinibu vs. krizotinibu u nepředléčeného pokročilého ALK+ NSCLC – prodloužené sledování ve studii ALEX

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Dlouhodobý vliv baricitinibu na radiografickou progresi kloubního poškození u pacientů s revmatoidní artritidou – studie RA-BEYOND

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Kabozantinib vs. standardní péče v 1. linii léčby pokročilého/metastatického renálního karcinomu

Léčba pacientů s mCRPC – výsledky z evropské databáze FLAC

Komentář ke studii

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

inDosažení setrvalé odpovědi na léčbu sekukinumabem u pacientů s ankylozující spondylitidou

Komentář ke studii

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Dlouhodobá účinnost nivolumabu u pacientů s NSCLC – ASCO 2018

Primární léčba akutní promyelocytární leukemie kombinací oxid arsenitý a kyselina all-transretinová (ATRA) má lepší výsledky než léčba založená na kombinaci chemoterapie a ATRA: finální výsledky studie

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Switch mezi etanerceptem a jeho biosimilární verzí u revmatických onemocnění – data z reálné klinické praxe

Přehled současných poznatků o postavení dasatinibu v léčbě CML a Ph+ ALL

Zprávy z klinických studií

Kanabidiol mírní atonické křeče u Lennoxova-Gastautova syndromu

Olanzapin versus haloperidol v léčbě akutních psychických poruch po amfetaminových stimulantech

Verubecestat u lehké až středně těžké demence Alzheimerova typu

Solanezumab u lehké formy Alzheimerovy demence

Tenektepláza versus altepláza u ischemické CMP

Folát v prevenci iktu u mužů s hypertenzí

Nusinersen u spinální muskulární atrofie

Mogamulizumab jako možný nástroj v boji proti HTLV-1

Dlouhodobá remise navozená ivosidenibem u nemocných s akutní myeloidní leukemií

Pravastatin snižuje tloušťku stěny karotid u nemocných po iktu

Oxytocin v léčbě schizofreniků

Klopidogrel v kombinaci s ASA u akutní ischemické mozkové příhody

Rivaroxaban nebo ASA v prevenci CMP po předchozí embolizaci nejasného původu

Význam PD-1 blokády cemiplimabem u pokročilého skvamocelulárního kožního karcinomu

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky