Obsah čísla 4 / 2018

Kazuistiky / Klinická praxe

Idiopatická plicní fibróza v antifibrotické éře

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Optimalizace léčby srdečního selhání s využitím fixní kombinace bisoprolol/perindopril u pacientky s chronickým srdečním selháním se zachovalou systolickou funkcí levé komory (HFpEF)

MUDr. Milan Ranostaj

Farmakoterapeutické postupy

Možnosti terapie hypotyreózy

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

Prevence a léčba exacerbací CHOPN – současné možnosti

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Aktuální pohled na místo inhibitorů SGLT2 (gliflozinů) v léčbě diabetu

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Současný pohled na léčbu onychomykóz

MUDr. Radek Litvik

Léčba metabolického syndromu podle současných doporučení pro prevenci vzniku diabetu a kardiovaskulárních onemocnění

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Umeklidinium/vilanterol vs. tiotropium/olodaterol u pacientů se středně závažnými symptomy CHOPN dosud neléčených udržovací léčbou – post hoc analýza

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Preference agonistů receptoru pro GLP-1 u pacientů s DM 2. typu dosud neléčených injekčními léky – dulaglutid vs. liraglutid

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetes mellitus a aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním – výsledky 9 studií programu ODYSSEY

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.*; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC**; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.**

Účinnost a bezpečnost dlouhodobé terapie pirfenidonem u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

Komentář ke studii

MUDr. Ľubica Sýkorová

Bezpečnost a snášenlivost vildagliptinu – přehled současných poznatků

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Trojkombinace atorvastatin + perindopril/amlodipin v léčbě pacientů se stabilním onemocněním koronárních arterií – studie PAPA-CAD

Komentář ke studii

MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace inzulinu degludek a liraglutidu v porovnání s intenzifikovaným inzulinovým režimem – studie DUAL VII

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Inzulin degludek vs. inzulin glargin – systematický přehled účinnosti a bezpečnosti v 15 klinických studiích

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Fixní kombinace tiotropium/olodaterol v léčbě CHOPN – studie DYNAGITO

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

mohÚčinnost a bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s nedostatečnou kontrolou diabetes mellitus 1. typu – studie DEPICT-1

Komentář ke studii

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

Výsledky studie DEPICT-2 po 24 týdnech (Komentář ke studii)

Deeskalace dlouhodobé terapie trojkombinací léčiv na indakaterol/glykopyrronium u pacientů s CHOPN – studie SUNSET

Komentář ke studii SUNSET: Deeskalace dlouhodobé terapie pacientů s CHOPN z LABA/LAMA + IKS na LABA/LAMA

MUDr. Šárka Klimešová, Ph.D.

Účinnost a renální bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se současnou léčbou metforminem – data z reálné praxe

Účinnost a snášenlivost fixní kombinace perindopril/indapamid u pacientů s hypertenzí po CMP nebo TIA – subanalýza studie PICASSO

Komentář ke studii

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Uspořádání a výchozí charakteristiky účastníků kardiovaskulární studie REWIND s dulaglutidem

Komentář ke studii

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Účinnost a bezpečnost rosuvastatinu v dávce 40 mg podávaného samostatně nebo v kombinaci s ezetimibem u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EXPLORER

Účinnost a bezpečnost léčby ezetimibem a rosuvastatinem v kombinaci i jako monoterapie v léčbě pacientů s primární hypercholesterolemií

Bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou v USA

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Inzulin glargin 300 U/ml vs. inzulin degludek 100 U/ml v prvním head-to-head porovnání u pacientů s DM 2. typu bez předchozí léčby inzulinem – výsledky studie BRIGHT

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Porovnání charakteristik a léčby pacientů zařazených do registru CHAMP-HF vs. do studie PARADIGM-HF

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Účinnost omalizumabu u pacientů s těžkým alergickým astmatem v závislosti na počtu eosinofilů – studie STELLAIR

Analýza kardiovaskulárních příhod souvisejících s léčbou inhibitory SGLT2 nebo jinými léky snižujícími glykemii – studie CVD-REAL 2

Nižší riziko kardiovaskulárních příhod a úmrtí ve spojitosti se zahájením léčby inhibitory SGLT2 vs. inhibitory DPP-4 – analýza ze studie CVD-REAL 2 (Komentář ke studii)

Zprávy z klinických studií

Bevacizumab plus chemoterapie u dětí s metastazujícím sarkomem měkkých tkání: studie BERNIE

Kanakinumab účinný v léčbě rekurentních horečnatých stavů

Larotrectinib v léčbě tumorů vykazujících fúzi TRK

Olaparib v léčbě metastazujícího karcinomu prsu

Durvalumab po chemoradioterapii u NSCLC

Ibrutinib plus rituximab u Waldenströmovy makroglobulinemie

Sunitinib u metastazujícího karcinomu ledvin při nefrektomii

Léčba H. pylori v prevenci metachronního karcinomu žaludku

Ibrutinib v kombinaci s venetoklaxem u lymfomu z plášťových buněk

Apalutamid v léčbě karcinomu prostaty

Linsitinib plus erlotinib v léčbě NSCLC

Axitinib v léčbě karcinomu žlučových cest


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky