Obsah čísla 5 / 2018

Zprávy z kongresů

Nové možnosti v udržovací léčbě karcinomu ovaria

Kazuistiky / Klinická praxe

Léčba HER2-dependentního generalizovaného karcinomu prsu v 1. linii u mladé pacientky

MUDr. Gabriela Pazdrová

Zkušenosti s léčbou bevacizumabem u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

paMUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.

Úspěšná léčba dasatinibem u pacientky s chronickou myeloidní leukemií po ztrátě léčebné odpovědi v terénu nově zjištěné duplicitní hematologické malignity

MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.; doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Fulvestrant v léčbě metastatického karcinomu prsu – kazuistika z klinické praxe

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Profily léčiv

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

Nivolumab v léčbě NSCLC

MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Inhibitory VEGF ve 2. a dalších liniích léčby kolorektálního karcinomu

MUDr. Barbora Dobiašová

Výskyt a liečba metastatického alebo neresekovateľného melanómu s mutáciou BRAF V600 génu

MUDr. Tomáš Šálek

Osimertinib v 1. linii léčby NSCLC s mutací EGFR

metabodoc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Léčba metastatického karcinomu prsu v 1. linii

MUDr. Lucie Reifová

Strategie léčby ALK-pozitivního NSCLC

MUDr. Leona Koubková

Léčba metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty chemoterapií, hormonoterapií a radioizotopy

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Farmakoekonomika

Analýza přínosů a nákladů vakcinace proti sezonní chřipce u seniorů a chronicky nemocných

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Barbora Hájíčková

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Přehled výsledků klinického programu LUX-Lung s afatinibem u pacientů s NSCLC

Postavení afatinibu v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu (komentář)

MUDr. Markéta Černovská

hodnoNivolumab v léčbě dospělých pacientů s Hodgkinovým lymfomem

Účinnost a bezpečnost nivolumabu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem v reálné praxi – výsledky italského programu s rozšířeným přístupem

Charakteristiky léčby pacientů s CRC trifluridinem/tipiracilem a regorafenibem v reálné klinické praxi

Komentář ke studii

MUDr. Martin Šafanda, Ph.D.

Atezolizumab vs. docetaxel u pacientů s pokročilým NSCLC – hodnocení léčby a kvality života pacienty ve studii OAK

Komentář ke studii

MUDr. Ondřej Venclíček

Relativní účinnost checkpoint inhibitorů u pacientů s pokročilým NSCLC v závislosti na expresi ligandu PD-L1 – metaanalýza

Úprava dávkování afatinibu v reálné klinické praxi u pacientů s pokročilým NSCLC s mutací EGFR léčených v 1. linii

Zprávy z klinických studií

Kombinace laktulózy s rifaximinem u jaterní encefalopatie

Význam probiotik v léčbě NAFLD

Ovlivnění prognózy pacientů v septickém šoku a s narušenou kontraktilitou myokardu levosimendanem

Glukokortikoidy v kombinaci s kyselinou ursodeoxycholovou u autoimunitní hepatitidy

Možný přínos bezafibrátu u pacientů s primární biliární cholangitidou

Přínos kombinace liraglutidu s bazálním inzulinem v léčbě diabetu 2. typu

Volixibat v léčbě diabetu 2. typu

Indigo naturalis přínosem u ulcerózní kolitidy?

Význam taurinu v léčbě portální hypertenze

Dexmedetomidin příznivě ovlivňuje GIT motilitu po resekci střeva

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky