Obsah čísla 6 / 2018

Zprávy z kongresů

Vybrané problémy v revmatologii

Hasme, co nás pálí

Předběžné výsledky studie JAVELIN Renal 101 – zpráva z kongresu ESMO 2018 (Mnichov)

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

Alektinib – mění život pacientům s ALK+ NSCLC

I-O Expert Connection Forum se letos konalo v Praze

Kazuistiky / Klinická praxe

Zkušenosti s léčbou metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty radiem-223

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Když fixní kombinace, tak fixní kombinace!

MUDr. Jaroslav Brotánek

Nové trendy ve farmakoterapii

Buněčná terapie (CAR T-lymfocyty) v léčbě lymfomů

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Profily léčiv

ribociklib

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Nivolumab v léčbě klasického Hodgkinova lymfomu

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Postavení kombinace amlodipinu s inhibitory RAAS v léčbě hypertenze

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Kabozantinib v léčbě RCC

MUDr. Eva Strecková; doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Současné možnosti léčby spondyloartritid

MUDr. Monika Gregová, Ph.D.

Malobuněčný bronchogenní karcinom: vyhlídky do budoucnosti

MUDr. Libor Havel

Trazodon a jeho využití v léčbě depresivní poruchy

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Imunomodulační vlastnosti bevacizumabu a jejich přínos v kombinaci s atezolizumabem – studie IMpower150

MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Barbora Novotná; MUDr. Jana Krejčí; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Postavení adjuvantní léčby v terapii melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Pembrolizumab v 1. linii léčby NSCLC

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Kabozantinib v léčbě hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Eugen Kubala

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Nivolumab v léčbě starších pacientů s pokročilým skvamózním NSCLC – výsledky z italského programu EAP

Asociace mezi imunitními nežádoucími účinky a klinickým prospěchem u pacientů s pokročilým NSCLC léčených nivolumabem

Tocilizumab v léčbě pacientů s obrovskobuněčnou arteriitidou – studie GiACTA

Komentář ke studii

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Porovnání biologické léčby necílené na TNF a druhé anti-TNF terapie u pacientů s revmatoidní artritidou s nedostatečnou odpovědí na první anti-TNF léčbu – studie ROC

Nivolumab v léčbě NSCLC – užívání, současná praxe a ekonomické hodnocení ve Francii

Sarilumab u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na metotrexát – výsledky po dvou letech sledování

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Porovnání účinnosti a snášenlivosti 21 antidepresiv v akutní léčbě dospělých s velkou depresivní poruchou: systematický přehled a síťová metaanalýza

Účinnost agomelatinu v dávce 25–50 mg na funkční parametry u pacientů s velkou depresivní poruchou

Komentář ke studii

prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost paklitaxelu a karboplatiny ± bevacizumab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu – systematický přehled a metaanalýza

Účinnost a snášenlivost neoadjuvantního režimu s pertuzumabem v léčbě HER2+ lokalizovaného karcinomu prsu

Adjuvantní podávání pertuzumabu a trastuzumabu v léčbě časného HER2-pozitivního karcinomu prsu – studie APHINITY

Bezpečnost a účinnost trifluridin/tipiracilu u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem v reálné praxi – předběžné výsledky studie PRECONNECT

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Účinnost a bezpečnost baricitinibu v léčbě revmatoidní artritidy u pacientů s neadekvátní odpovědí na csDMARD nebo bDMARD – metaanalýza randomizovaných studií

Komentář ke studii

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Enzalutamid v léčbě mužů s nemetastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – studie PROSPER

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Imunogenita anti-TNF-α léků a její souvislost se sekundárním selháním této terapie – studie REASON

Biosimilární přípravky etanerceptu – bioekvivalence a zaměnitelnost s originálním etanerceptem

Tofacitinib u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou léčebnou odpovědí na DMARD – souhrnný přehled studií III. fáze

Komentář ke studii

MUDr. Leona Procházková, Ph.D.

Tofacitinib v léčbě revmatoidní artritidy – devítiletá data o bezpečnosti a účinnosti

Bemiparin vs. enoxaparin u pacientů s hlubokou žilní trombózou

Komentář ke studii

MUDr. Petr Magrot

Dabrafenib a trametinib v kombinované terapii – poolovaná analýza tříletých dat zaměřená na prediktivní faktory ovlivňující výstupy léčby

Přežití u pacientů s pazopanibem v 1. linii léčby mRCC – review a metaanalýza dat z reálné klinické praxe

Trifluridin/tipiracil vs. placebo u těžce předléčených pacientů s metastatickým karcinomem žaludku – studie TAGS

Komentář ke studii

MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.

Zprávy z klinických studií

Ustekinumab v léčbě systémového lupus erythematodes

Ixekizumab v léčbě psoriatické artritidy

Azacitidin v léčbě myelodysplastického syndromu

Význam brigatinibu u ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic

Haloperidol a ziprasidon v léčbě deliria u kriticky nemocných

Kyselina acetylsalicylová a riziko kardiovaskulárních onemocnění: studie ARRIVE

Česnek jako pomocník v léčbě artrózy kolen?

Durvalumab u pacientů s NSCLC: studie PACIFIC

Fingolimod versus interferon v léčbě roztroušené sklerózy u dětí: studie PARADIGMS

Rituximab plus lenalidomid u pokročilého folikulárního lymfomu: studie RELEVANCE

Účinnost a bezpečnost larotrektinibu u TRK-fúzních nádorů

Elotuzumab plus pomalidomid u mnohočetného myelomu

Olaparib a nově diagnostikovaný pokročilý karcinom ovaria: studie SOLO1

Význam palbociklibu a fulvestrantu u pokročilého karcinomu prsu: studie PALOMA-3

Význam daratumumabu pro opožděný engraftment erytrocytů po allogenní transplantaci

Potenciál kombinace nintedanibu se sildenafilem u idiopatické plicní fibrózy: studie INSTAGE

Verinurad: nové antiuratikum na obzoru

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky