Obsah čísla 1 / 2019

Editorial

Editorial

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Zprávy z kongresů

amlodipiNení čas ztrácet čas

Fokus: pneumologie/alergologie

Konference o intersticiálních plicních procesech/idiopatické plicní fibróze

Postavení bilastinu v terapii alergické rinokonjunktivitidy a kopřivky u dětí a dospělých

MUDr. Mojmír Račanský; doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Strategie léčby CHOPN z pohledu snižování počtu exacerbací a postavení fixních kombinací v léčbě CHOPN

MUDr. Ondřej Kudela; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Dlouhodobá bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky studie INPULSIS-ON

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Účinnost kombinace indakaterol/glykopyrronium v reálné klinické praxi po převodu z léčby tiotropiem nebo salmeterolem/flutikasonem u pacientů se symptomatickou CHOPN – studie POWER

Komentář ke studii

MUDr. Michal Šotola

Účinek pirfenidonu na pokles plicních funkcí a přežití – pětiletá zkušenost z reálné praxe hodnocená u kohorty českých pacientů s IPF v rámci registru EMPIRE

Komentář ke studii

MUDr. Monika Žurková, Ph.D.; doc. Dr. Eva Kriegová

Bezpečnost fixní kombinace tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN – poolovaná analýza tří randomizovaných 52týdenních studií

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost pirfenidonu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky z reálné klinické praxe

Komentář ke studii

MUDr. Marianna Štefániková

Paradoxy astmatu

MUDr. Vladimír Zindr

Kazuistiky / Klinická praxe

Nová léková forma adalimumabu 40 mg/0,4 ml – klinické zkušenosti z České republiky

Ing. Barbora Filková; MUDr. Katrin Wolfová; Mgr. Jan Tužil; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Sakubitril/valsartan v léčbě srdečního selhání – data z reálné klinické praxe

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Profily léčiv

Nový bazální inzulinový analog degludek vstoupil do klinické praxe

kognitivdoc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Výsledky léčby alirocumabem ve studiích ODYSSEY OUTCOMES (s důrazem na novější data tohoto programu)

prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.; MUDr. Jakub Víšek, Ph.D.

Porovnání trendů terapie diabetu v České republice s aktuálními mezinárodními doporučeními

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.; Mgr. Klára Benešová; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Kombinovaná léčba hypertenze v roce 2019

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Přínosy fixní kombinace inzulin glargin/lixisenatid u pacientů dlouhodobě léčených pro diabetes mellitus 2. typu ve světle nových dat

MUDr. Petr Žák

Fixní kombinace v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění

MUDr. Judita Klímová

Liraglutid v léčbě obezity

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Omega-3 mastné kyseliny nezbytné pro centrální nervový systém

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Kardiovaskulární bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie DECLARE-TIMI 58

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Souvislost mezi způsobem antidiabetické léčby 2. linie a výskytem kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Celková a kardiovaskulární mortalita pacientů léčených ve studii ASCOT – výsledky při délce sledování 16 let

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Adherence, perzistence, glykemická kontrola a náklady mezi pacienty s DM 2. typu zahajujícími léčbu dulaglutidem v porovnání s liraglutidem nebo exenatidem 1x týdně při 12měsíčním sledování v reálné praxi (USA)

Komentář ke studii

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Výběr pacientů pro dlouhodobou sekundární prevenci IM tikagrelorem: Pohled na výsledky studie PEGASUS-TIMI 54

Tikagrelor v dlouhodobé léčbě po infarktu myokardu a stratifikace rizika krvácení a ischemické příhody (komentář)

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Snížení rozsahu a podtypu infarktu myokardu při léčbě tikagrelorem – studie PEGASUS-TIMI 54

Komentář ke studii

MUDr. Marek Vícha; MUDr. Luděk Pavlů

Vliv dulaglutidu vs. liraglutidu na oxidativní stres, endoteliální funkci a glykemickou variabilitu u pacientů s DM 2. typu

Vliv linagliptinu na výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u diabetiků 2. typu – studie CARMELINA

Komentář ke studii

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

Zprávy z klinických studií

Zlepšení fyzické zdatnosti i celkové kondice u pacientů s CHOPN léčených kombinací tiotropium/olodaterol – výsledky studie OTIVACTO

Sacituzumab govitekan u triple- negativního karcinomu prsu

Levodopa neovlivňuje další průběh Parkinsonovy choroby

Omadacyklin v léčbě akutních bakteriálních infekcí kůže a kožních struktur

Plerixafor v léčbě WHIM syndromu

Rozdílná účinnost základních antihypertenziv v africké populaci

Inovace v léčbě akutní intermitentní porfyrie

Caplacizumab v léčbě TTP

Může metotrexát ovlivnit rozvoj aterosklerózy?

Apixaban v prevenci žilního tromboembolismu u onkologicky nemocných

Hydroxyurea u dětí se srpkovitou anemií

Prevence zlomenin zoledronátem u seniorek

Inhibitory reverzní transkriptázy v léčbě Aicardi-Goutierova syndromu

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky