Obsah aktuálního čísla 2 / 2019

Editorial

Farmakoterapie a jejích minulých a budoucích 15 let

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Fokus: hematologie/hematoonkologie

Pokroky ve farmakoterapii nádorových chorob krvetvorby

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Emicizumab – nový léčebný přístup k hemofilii A

MUDr. Ester Zápotocká

Nové terapeutické přístupy a perspektivy v léčbě myelodysplastického syndromu

MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

Terapie folikulárního lymfomu v roce 2019

MUDr. David Belada, Ph.D.

Nové možnosti v léčbě Hodgkinova lymfomu

MUDr. Veronika Hanáčková; doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.

Nové trendy v léčbě mnohočetného myelomu

prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Současné možnosti léčby difuzního velkobuněčného lymfomu

MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.

Zlepšení stavu kloubů u pacientů s těžkou hemofilií A léčených profylakticky rekombinantním faktorem VIII s Fc fúzním proteinem (rFVIIIFc)

Komentář ke studii

doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Finální analýza celkového přežití pacientů s CLL léčených obinutuzumabem s chlorambucilem – studie CLL11

Prodloužení dávkového intervalu rekombinantního faktoru IX Fc fúzního proteinu na 14 a více dní u pacientů s hemofilií B

Komentář ke studii

MUDr. Světlana Köhlerová

Analýza účinnosti a bezpečnosti inotuzumabu ozogamicinu podle věku pacientů s relabující nebo refrakterní ALL – studie INO-VATE

Komentář ke studii

MUDr. Štěpán Hrabovský

Léčebné výsledky ibrutinibu podle počtu předchozích linií terapie a po ukončení léčby ibrutinibem u pacientů s CLL

Kazuistiky / Klinická praxe

Regorafenib v léčbě kolorektálního karcinomu

MUDr. Stanislav Batko

Alektinib v léčbě pacientky s adenokarcinomem plic

MUDr. Jana Krejčí; MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Zora Křížová; MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA

Účinnost anti-VEGF terapie (aflibercept) u pokročilého kolorektálního karcinomu

MUDr. Zdeněk Linke

Nová léčiva / Nové indikace

Poslední výsledky studie III. fáze COLUMBUS – přínos léčby další generace inhibitorů BRAF a MEK enkorafenibu a binimetinibu v léčbě pacientů s BRAF-mutovaným lokálně pokročilým inoperabilním nebo metastatickým melanomem

MUDr. Eugen Kubala

Nové možnosti v léčbě nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Zprávy z kongresů

Jak dosáhnout u pacientů s mCRC ve 3. linii maximálního léčebného přínosu?

10. Prague ONCO: Imunoterapie v 1. linii NSCLC – v monoterapii, nebo jinak?

Opdivo na prahu roku 2019 – zkušenosti a perspektivy

Souboj titánů – odborné sympozium Sanofi Genzyme na PRAGUE ONCO 2019

Druhý ročník BRAF Akademie: současnost a (blízká) budoucnost léčby BRAF+ maligního melanomu

Profily léčiv

olaparib

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Farmakoterapeutické postupy

Trastuzumab emtansin v léčbě reziduálního HER2-pozitivního karcinomu prsu

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Prevence tromboembolické nemoci u onkologických pacientů

MUDr. Jana Nevoránková

Regorafenib – postavení léku v současné běžné praxi onkologa

MUDr. Zdeněk Linke

Nádorová mutační nálož z pohledu molekulární patologie

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Nádorová mutační nálož – pohled klinického onkologa

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Jan Špaček, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinnost palbociklibu v kombinaci s fulvestrantem u pokročilého HR-pozitivního HER2-negativního karcinomu prsu – celkové přežití ve studii PALOMA-3

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Reifová

Ipilimumab + nivolumab v léčbě pokročilého nebo metastatického RCC – aktuální data ze studie CheckMate 214 (ESMO 2018)

Komentář ke studii

MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Ribociklib s endokrinní terapií u premenopauzálních žen s HR-pozitivním pokročilým karcinomem prsu – studie MONALEESA-7

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Účinnost ribociklibu s fulvestrantem v léčbě HR-pozitivního HER2-negativního pokročilého karcinomu prsu – studie MONALEESA-3

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Celkové přežití na léčbě durvalumabem u pacientů s NSCLC stadia III po chemoradioterapii – studie PACIFIC

Komentář ke studii

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Kabozantinib – inovace v 1. a 2. linii léčby mRCC a 2. linii HCC: účinnost, bezpečnost a korelace incidence nežádoucích účinků s účinností léčby

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Paklitaxel v kombinaci s trastuzumabem a pertuzumabem u pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu – pětileté výsledky studie II. fáze

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

buněčLarotrectinib – nová možnost v léčbě nádorů s fúzí genu NTRK

Sekvence léčby u metastatického renálního karcinomu (mRCC): výsledky účinnosti z českého registru RENIS

Účinek alektinibu v porovnání s krizotinibem na progresi v CNS u dosud neléčených pacientů s ALK-pozitivním NSCLC – výsledky studie ALEX

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Charakteristiky dlouhodobě přežívajících pacientů s pokročilým NSCLC léčených atezolizumabem v porovnání s docetaxelem – analýza studie OAK

Androgen-deprivační terapie s enzalutamidem u metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty – studie ARCHES

Zprávy z klinických studií

Sintilimab v léčbě relabujícího nebo refrakterního Hodgkinova lymfomu: studie ORIENT-1

Intenzivní antihypertenzní léčba a demence

Alpelisib u pokročilých solidních tumorů

Paracetamol přínosem u deliria?

Karboplatina + Nab-paklitaxel v léčbě NSCLC

Kombinace afliberceptu a FOLFIRI u metastazujícího karcinomu střeva

Ibuprofen, nebo jeho kombinace s paracetamolem při artroplastice kyčelního kloubu?

Haloperidol a ziprasidon v léčbě deliria u kriticky nemocných

Sakubitril/valsartan u akutního srdečního selhání

Intravenózní železo u hemodialyzovaných pacientů

Ambroxol v léčbě demence

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky