Obsah aktuálního čísla 3 / 2019

Fokus: Revmatologie

Editorial

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Multioborový pohled na pacienta s revmatickým onemocněním

Sekukinumab v léčbě palmoplantární psoriázy indukované inhibitory TNF u pacientů s ankylozující spondylitidou

MUDr. Marian Tošovský

Aktuální přístupy k léčbě obrovskobuněčné arteriitidy

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Nové indikace léčby anakinrou

prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Účinnost a bezpečnost baricitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Novinky v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Adherence k léčbě subkutánně podávanými inhibitory TNF a hodnocení dávkového intervalu u pacientů se zánětlivou artritidou: analýza kanadské databáze

Komentář ke studii

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Dlouhodobé setrvání na léčbě anakinrou u Stillovy nemoci dospělých a prediktivní faktory léčebné odpovědi

Komentář ke studii

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Martina Skácelová, Ph.D.

Riziko žilního tromboembolismu u pacientů s revmatoidní artritidou léčených tofacitinibem vs. inhibitory TNF-α

Dlouhodobá bezpečnost léčby revmatoidní artritidy tofacitinibem (9,5 roku) – souhrnná analýza studií zahrnutých do klinického programu vývoje

Vliv etanerceptu na strukturální změny na sakroiliakálních kloubech na MR u pacientů s non-radiografickou axiální spondyloartritidou – analýza studie EMBARK

Zprávy z kongresů

Opdivo: současné léčebné možnosti a výzvy

Strategická pozice 3. linie mCRC v rámci léčebného kontinua pro celkové přežití pacientů

Kazuistiky / Klinická praxe

Pseudoprogrese imitující kostní metastázu u pacienta léčeného nivolumabem pro metastazující melanom

MUDr. Ivana Krajsová, MBA; MUDr. Jiří Jahoda; MUDr. Martin Syrůček; MUDr. Roman Kučera

Olaparib v léčbě recidivujícího karcinomu ovaria

MUDr. Anna Germanová

Přežití pacientů v závislosti na skóre MSKCC při léčbě sunitinibem v 1. linii léčby mRCC

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; Na analýze spolupracovali; doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.; doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; MUDr. Kateřina Kopečková; Ing. Tomáš Mlčoch; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.; MUDr. Ondřej Fiala

Minitéma čísla: Léčba hepatocelulárního karcinomu

Screening hepatocelulárního karcinomu a kvalita surveillance v reálné praxi

MUDr. Kristýna Kubíčková; MUDr. Petr Hříbek; MUDr. Michal Koula; prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; MUDr. Jiří Lacman, Ph.D.; MUDr. Hana Parobková; Tomáš Tůma

Porovnání výsledků léčby HCC sorafenibem ve studii SHARP a v klinické praxi

MUDr. Eugen Kubala; MUDr. Lucie Žitňanská; MUDr. Kristýna Kubíčková; MUDr. Petr Hříbek

Využití 2. linie systémové léčby u pacienta s hepatocelulárním karcinomem

MUDr. Zuzana Donátová

Nová léčiva / Nové indikace

Ravulizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Farmakoterapeutické postupy

Zhodnocení výsledků léčby bazálními inzuliny druhé generace na podkladě dat získaných ze studií z reálné klinické praxe

MUDr. Petr Žák

Léčba mozkových metastáz u nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Libor Havel

Farmaceutická medicína

Adalimumab a infliximab – porovnání originálních a biosimilárních léků pomocí vícerozměrné analýzy dat

doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; Mgr. Sylvie Pavloková; PharmDr. Martina Vetchá; MUDr. Eva Dokoupilová

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinnost a bezpečnost risankizumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – výsledky studií UltIMMa-1 a UltIMMa-2

Komentář ke studii

doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Doporučení Evropské federace pro bolesti hlavy týkající se použití monoklonálních protilátek cílících na CGRP nebo jeho receptor v prevenci migrény

Bezpečnost a účinnost nivolumabu u pacientů s pokročilým NSCLC léčených po progresi

Komentář ke studii

MUDr. Libor Havel

Druhá linie léčby u pacientů s mCRPC v reálné klinické praxi – chemoterapie vs. ARTA po progresi na ARTA v 1. linii léčby

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

FOLFIRI-3 + aflibercept u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Atezolizumab v kombinaci s bevacizumabem a chemoterapií v 1. linii léčby pacientů s metastatickým non-skvamózním NSCLC – studie IMpower150

Aktuální data o účinnosti a bezpečnosti ze studie ALEX včetně analýzy vlivu fúzních variant EML4-ALK na účinnost alektinibu u dosud neléčeného ALK-pozitivního pokročilého NSCLC

Sekukinumab je superiorní vůči ustekinumabu s ohledem na vyčištění kůže u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – studie CLARITY

Komentář ke studii

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Porovnání účinnosti a snášenlivosti 21 antidepresiv v akutní léčbě dospělých s velkou depresivní poruchou: systematický přehled a síťová metaanalýza

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.

Vliv ixekizumabu na svědění a PASI u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – analýza dat ze dvou randomizovaných studií III. fáze

Komentář ke studii

MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA

Bezpečnost a účinnost nivolumabu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem a s renálním onemocněním v konečném stadiu

Zprávy z klinických studií

Nová data o léčbě larotrectinibem

Plazomicin u komplikovaných infekcí močových cest

Trastuzumab emtansin v léčbě HER2-pozitivního karcinomu prsu

Účinnost protilátky proti tikagreloru u zdravých dobrovolníků

Tromboprofylaxe rivaroxabanem u onkologicky nemocných

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky