Obsah čísla 4 / 2019

Fokus: pneumologie/alergologie

Mukoaktivní terapie CHOPN

Současná strategie léčby astmatu

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Fixní trojkombinace v léčbě CHOPN

MUDr. Viktor Kašák

Benralizumab – profil léku a první klinická zkušenost

MUDr. Irena Krčmová, CSc.; MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

Léčba malobuněčného karcinomu plic – imunoterapie

MUDr. Daniel Krejčí; MUDr. Jana Krejčí; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Pirfenidon v léčbě idiopatické plicní fibrózy

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Známé i méně známé role IgE v patogenezi alergického astmatu

MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.; MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Nintedanib, pirfenidon a jejich lékové interakce

PharmDr. Josef Suchopár

Účinnost a bezpečnost kombinace aklidinium/formoterol vs. aklidinium, formoterol nebo tiotropium u pacientů se středně těžkou až těžkou symptomatickou CHOPN – studie AMPLIFY

Bezpečnost a snášenlivost bilastinu v dávce 10 mg podávaného po 12 týdnů u dětí s alergickými onemocněními

Komentář ke studii

doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Duální bronchodilatace kombinací tiotropium/olodaterol snižuje námahovou dušnost u pacientů s CHOPN výrazněji než monoterapie tiotropiem – studie OTIVATO

Komentář ke studii

MUDr. Eva Voláková

Bezpečnost a přežití pacientů s idiopatickou plicní fibrózou léčených nintedanibem – spojená analýza 6 klinických studií

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Vliv nintedanibu na plicní funkce u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou ve studiích INPULSIS

Perinatální výstupy těhotných žen s astmatem léčených omalizumabem v porovnání s kohortou těhotných žen se středně těžkým a těžkým astmatem bez omalizumabu – registr EXPECT

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Heribanová

Alektinib v léčbě ALK-pozitivního NSCLC – finální analýza přežití bez progrese a druhá interim analýza celkového přežití ze studie J-ALEX

Bevacizumab, atezolizumab a chemoterapie jako iniciální léčba pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic a jaterními metastázami – studie IMpower150

Kazuistiky / Klinická praxe

Využití fixní kombinace bisoprolol/perindopril v titraci terapie námahové anginy pectoris

MUDr. Jan Táborský

Inhibitory PARP – nová naděje pro pacientky s epiteliálním karcinomem ovaria

MUDr. Ivan Práznovec; prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG

Účinnost trifluridin/tipiracilu u předléčeného pacienta s generalizovaným karcinomem sigmatu

MUDr. Kateřina Kopečková

Minitéma čísla: Antitrombotická léčba

Antikoagulancia v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. *; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC *; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. **

Protidestičková léčba u akutního koronárního syndromu

MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D.

Studie ENSURE-AF: edoxaban a elektrická kardioverze

doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

Časné a dlouhodobé krocení dyslipidemie a hypertenze – jak zůstat celý život rizikovou osobou a vyhnout se označení „pacient“

sniprof. MUDr. Jan Piťha, CSc.

Nové trendy ve farmakoterapii

Inhibitory SGLT2 v léčbě pacientů s diabetes mellitus 1. typu

glifloziprof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Farmakoterapeutické postupy

Biologická terapie idiopatických střevních zánětů – současné možnosti

doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a jejich postavení v prevenci kardiovaskulárních příhod – 20 let od studie HOPE

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. *; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. **

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Účinky dapagliflozinu na vývoj a progresi renálního onemocnění u pacientů s DM 2. typu – analýza dat ze studie DECLARE-TIMI 58

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Risankizumab vs. adalimumab u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou – studie IMMvent

Komentář ke studii

prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

Preference pacientů a utility zdravotního stavu asociované s injekčně podávaným dulaglutidem a semaglutidem u pacientů s DM 2. typu

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Preference pacientů, účinnost a bezpečnostní profil inzulinu lispro 100 U/ml vs. koncentrovaného inzulinu lispro 200 U/ml u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Komentář ke studii

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

Účinek alirocumabu na kardiovaskulární a metabolické výsledky po akutním koronárním syndromu u pacientů s diabetem nebo bez něj – analýza dat ze studie ODYSSEY OUTCOMES

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Inzulin glargin 300 U/ml vs. inzulin degludek 100 U/ml u pacientů s DM 2. typu bez předchozí léčby inzulinem – nové subanalýzy studie BRIGHT

Komentář ke studii

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Léčba pacientů s hypertenzí a hypercholesterolemií pomocí fixní trojkombinace atorvastatin/perindopril/ amlodipin – studie CORAL

Inzulin degludek, nový dlouze působící bazální inzulin, vs. inzulin glargin v managementu DM 2. typu

Komentář ke studii

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Rychleji působící inzulin aspart u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – časnější nástup účinku, větší počáteční expozice a významnější účinek na snížení glykemie v porovnání s inzulinem aspart

Komentář ke studii

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Účinnost a bezpečnost bemiparinu ve srovnání s enoxaparinem v prevenci pooperačního žilního tromboembolismu

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Pembrolizumab vs. ipilimumab u pokročilého melanomu – výsledky pětileté post hoc analýzy studie KEYNOTE-006

Zprávy z klinických studií

Význam levothyroxinu pro početí a průběh gravidity u žen s protilátkami proti peroxidáze

Tikagrelor u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a diabetem snižuje výskyt kardiovaskulárních příhod – studie THEMIS

Pembrolizumab + axitinib v léčbě pokročilého karcinomu ledvin

Tagraxofusp u nádoru z blastických plazmocytoidních buněk

Pembrolizumab v léčbě progresivní multifokální leukoencefalopatie

Metastazující karcinom prsu a kombinace fulvestrantu s anastrozolem

Krátké režimy v léčbě pacientů s rezistentní formou TBC


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky