Obsah čísla 5 / 2019

Kazuistiky / Klinická praxe

Osimertinib, mutace T790M a zkušenosti z klinické praxe

MUDr. Ondřej Fischer; MUDr. Juraj Kultan; MUDr. Denisa Rozsívalová; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.

Radium-223 jako účinná součást léčebného schématu u mCRPC

MUDr. Martin Matějů, Ph.D.

Imunitně podmíněná pneumonitida u pacienta léčeného imunoterapií pro bronchogenní karcinom

MUDr. Petra Zemanová; doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Nová léčiva / Nové indikace

Lorlatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Leona Koubková

Nový biosimilární pegfilgrastim Ziextenzo

MUDr. Eugen Kubala

abemaciklib

MUDr. Markéta Palácová

Farmakoterapeutické postupy

Aktuální data o dlouhodobém přežití pacientů s NSCLC při léčbě nivolumabem

MUDr. Libor Havel

Kombinace nivolumabu a ipilimumabu v léčbě melanomu

MUDr. Eugen Kubala

Inhibitory CDK4/6 posouvají hranice hormonální léčby karcinomu prsu

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Enzalutamid před chemoterapií v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU

Durvalumab – nové možnosti léčby plicního karcinomu

doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Nová éra managementu pacientů s hemofilií – substituční léčba koagulačními faktory VIII a IX s prodlouženým poločasem účinku (EHL)

MUDr. Vladimír Komrska, CSc.

Strategie léčby metastatického renálního karcinomu

cytoredoc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Apalutamid v léčbě karcinomu prostaty

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Atezolizumab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu u pacientů s pozitivními mutacemi či přestavbou genů EGFR a ALK

MUDr. Markéta Černovská

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Aflibercept v kombinaci s režimem FOLFIRI u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – bezpečnost a kvalita života pacientů v programu ASQoP

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Olaparib v léčbě metastatického karcinomu prsu u pacientek s germinální mutací BRCA

Mutace BRCA jako podmínka pro indikaci cílené léčby karcinomu prsu (Komentář ke studii)

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Exploratorní analýza účinnosti trifluridin/tipiracilu podle prognostických faktorů u pacientů léčených ve studii RECOURSE

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Inhibitory ALK v léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a mozkovými metastázami – metaanalýza

Bezpečnost a výskyt závažných nežádoucích účinků schválených inhibitorů ALK při léčbě malignit

Atezolizumab s chemoterapií v 1. linii léčby extenzivního malobuněčného karcinomu plic – studie IMpower133

Komentář ke studii

MUDr. Libor Havel

Pertuzumab, trastuzumab a docetaxel v 1. linii léčby HER2-pozitivního metastatického karcinomu prsu – finální analýza studie CLEOPATRA

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Optimalizace dávkování regorafenibu u pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie ReDOS

Komentář z pohledu klinické praxe k léčbě mCRC v pozdějších liniích

MUDr. Věra Benešová

Profylaktická léčba emicizumabem u pacientů s hemofilií A bez inhibitorů – studie HAVEN 3

Komentář ke studii

MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Protinádorová aktivita larotrectinibu u nádorů s genovou fúzí NTRK – přehled současných poznatků

Enzalutamid a standardní terapie v 1. linii u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty – studie ENZAMET

Komentář ke studii

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Pembrolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic – nová poolovaná data z léčby starších pacientů a pětileté celkové přežití ve studii KEYNOTE-001

Regorafenib je v porovnání s trifluridin/tipiracilem u pacientů s metastatickým CRC asociován se zvýšenou ztrátou kosterního svalstva

Komentář ke studii

MUDr. Stanislav Batko

Cemiplimab v léčbě pokročilého skvamocelulárního karcinomu kůže

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Trastuzumab emtansin v terapii HER2+ karcinomu prsu – výsledky studie MARIANNE

Zprávy z klinických studií

Přínos monoterapie UB-421 v léčbě infekce HIV

Přínos apixabanu u pacientů s fibrilací síní

Dlouhodobý vliv azithromycinu na dětskou mortalitu v afrických zemích

Benralizumab v léčbě hypereozinofilního syndromu

Psychóza při farmakoterapii ADHD

Avelumab + axitinib vs. sunitinib u pokročilého karcinomu ledvin

Mitapivat v léčbě deficitu pyruvátkinázy

Volanesorsen v léčbě syndromu familiární chylomikronemie

Serelaxin v léčbě akutního srdečního selhání

Darolutamid u nemetastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Selinexor u mnohočetného myelomu

Vitamin D v prevenci diabetu 2. typu

Voxelotor v léčbě srpkovité anemie

Anti-BCMA CAR T-buněčná léčba mnohočetného myelomu

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky