Obsah čísla 6 / 2019

Fokus: Revmatologie

Golimumab u pacientů po předchozí biologické léčbě (switch)

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Strategie léčby revmatoidní artritidy

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy – přehled současných znalostí a výběr pacientů

Komentář ke studii

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Setrvání na léčbě tofacitinibem u pacientů s revmatoidní artritidou v dlouhodobých extenzích studií – data za 9,5 roku

Setrvání na léčbě tofacitinibem vs. inhibitorem TNF vs. biologikem s jiným mechanismem účinku u pacientů s revmatoidní artritidou – observační data z registru Swiss Clinical Quality Management in Rheumatic Disease

Tofacitinib a setrvání na léčbě

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Výsledky těhotenství u pacientek s juvenilní idiopatickou artritidou léčených DMARD – údaje z německého registru JuMBO

Účinnost a bezpečnost etanerceptu u pacientů s různými formami juvenilní idiopatické artritidy – výsledky po šesti letech sledování

Dlouhodobé setrvání na léčbě inhibitory TNF-α u pacientů s revmatoidní artritidou – systematický přehled a metaanalýza

Zprávy z kongresů

Precizní medicína – další krok v onkologii

Cílená léčba inhibitory PARP – rozšířené možnosti využití v klinické praxi

Kazuistiky / Klinická praxe

Enzalutamid v léčbě předléčeného pacienta s kastračně rezistentním karcinomem prostaty

MUDr. Eva Čmuchařová

Pacient s kastračně rezistentním karcinomem prostaty léčený enzalutamidem v pre-chemo indikaci – klinické zkušenosti

MUDr. Darja Šustrová

Léčba 72letého pacienta s kastračně rezistentním karcinomem prostaty a bolestivými kostními metastázami pomocí radia-223

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.; MUDr. Jan Jansa

Léčba checkpoint inhibitory anti-PD-1 u starších pacientů

reMUDr. Markéta Černovská

Minitéma čísla: Neurologie

Farmakoterapie migrény – posledních 15 let

MUDr. Jolana Marková, FEAN

fremanezumab

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Komentář k profilovému článku – pohled z klinické praxe

MUDr. Irena Novotná

Současné strategie léčby roztroušené sklerózy

MUDr. Simona Halúsková; MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Současné postavení okrelizumabu v terapii roztroušené sklerózy

MUDr. Radek Ampapa

Fyzikálně-chemická, biologická, funkční a toxikologická charakterizace FOGA vs. Copaxone

Léčebné možnosti roztroušené sklerózy u dětí a adolescentů

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.; MUDr. Marika Talábová

Nová léčiva / Nové indikace

Nová indikace pro trifluridin/tipiracil: léčba metastatického karcinomu žaludku

MUDr. Stanislav Batko

Nové trendy ve farmakoterapii

Inovativní léčebné možnosti pacientů s metastatickým renálním karcinomem se sarkomatoidní složkou

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Profily léčiv

risankizumab

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA

Farmakoterapeutické postupy

Atezolizumab v 1. linii léčby nemalobuněčného plicního karcinomu – aktuální data

doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Imunoterapie u malobuněčného karcinomu plic

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Imunoterapie v léčbě metastatického renálního karcinomu

MUDr. Anežka Zemánková

Inhibitory cyklin-dependentní kinázy 4/6 (CDK4/6) v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Lucie Reifová

Farmaceutická medicína

Monoklonální protilátky proti interleukinu-23 v léčbě psoriázy

doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; Mgr. Sylvie Pavloková, Ph.D.; PharmDr. Martina Vetchá; MUDr. Eva Dokoupilová

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Rituximab v indikaci membranózní glomerulonefropatie

1. linie léčby pokročilého NSCLC s přestavbou ALK – stav současného poznání a budoucí vývoj

Trastuzumab emtansin v léčbě reziduálního invazivního HER2+ karcinomu prsu – studie KATHERINE

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu v prevenci nauzey a zvracení navozených chemoterapií během opakovaných cyklů chemoterapie – analýza dvou studií III. fáze

Komentář ke studii

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

V čem se liší cetuximab a panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu a jiných solidních nádorů

Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem – studie MONALEESA-3

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

MeNivolumab v kombinaci s ipilimumabem u pacientů s pokročilým maligním melanomem – výsledky studie CheckMate 067 po 5 letech sledování

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Zprávy z klinických studií

Očkování proti chlamydiím

Kardiovaskulární bezpečnost semaglutidu

Dlouhodobý vliv azitromycinu na dětskou mortalitu v afrických zemích

Hořčík jako klíčový regulátor hladiny vitaminu D?


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky