Obsah čísla 1 / 2020

Fokus: pneumologie/alergologie

Novinky v diagnostice a léčbě intersticiálních plicních procesů 2019

Cesta pacienta s CHOPN

Kdy zahájit a kdy ukončit antifibrotickou léčbu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou?

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Fixní trojkombinace flutikason furoát/umeklidinium/vilanterol v léčbě CHOPN

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost nintedanibu u pacientů s progresivními fibrotizujícími intersticiálními plicními onemocněními

Jsou výsledky studie Flahertyho a kol. překvapivé? (komentář)

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Bezpečnost a účinnost pembrolizumabu v monoterapii u starších pacientů s PD-L1-pozitivním pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: poolovaná analýza dat ze studií KEYNOTE-010, KEYNOTE-024 a KEYNOTE-042

Léčba CHOPN z pohledu klinické praxe v roce 2020

doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Vliv aklidinium bromidu na výskyt závažných kardiovaskulárních příhod a exacerbací u pacientů s CHOPN a vysokým rizikem  studie ASCENT-COPD

Měření inspiračního průtoku při inhalační terapii zkušenosti s testerem In-Check DIAL G16

MUDr. Milan Judásek

Účinnost a kardiovaskulární bezpečnost fixních kombinací LAMA/LABA u pacientů s CHOPN síťová metaanalýza

Biologická léčba type 2-high astmatu

MUDr. Ondřej Kudela; MUDr. Irena Krčmová, CSc.; MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

Umeklidinium/vilanterol vs. flutikason propionát/salmeterol jako iniciální udržovací terapie chronické obstrukční plicní nemoci účinnost v reálné klinické praxi

Komentář ke studii

MUDr. Eva Voláková

Profily léčiv

Semaglutid: účinné antidiabetikum s prokázaným kardiovaskulárním prospěchem v klinické praxi

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

Farmakoterapeutické postupy

Dlouhá cesta k ideálnímu bazálnímu inzulinu: s druhou generací jsme udělali další krok k cíli

MUDr. Petr Žák, Ph.D.

Včasné zahájení kombinační léčby u pacientů s diabetem 2. typu: novinky a perspektivy

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Strategie léčby chronického srdečního selhání

MUDr. Dalibor Mlejnek; MUDr. Tereza Nováková; doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Síla důkazů, nebo hrušky s jablky? Co se skrývá v detailech studií s agonisty receptoru pro GLP-1 zaměřených na výskyt kardiovaskulárních příhod?

MUDr. Markéta Kubíčková

Dulaglutid a ovlivnění kardiovaskulárního rizika pacientů s diabetem

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Kardiovaskulární a renální přínos dapagliflozinu u pacientů s krátkou a dlouhou dobou trvání diabetes mellitus 2. typu: subanalýza ze studie DECLARE-TIMI 58

Aktuální klinické důkazy o udržovací terapii ovariálního karcinomu

Zahájení léčby sakubitril/valsartanem u pacientů s hemodynamicky stabilním srdečním selháním v době hospitalizace nebo časně po propuštění studie TRANSITION

Účinnost a bezpečnost edoxabanu u pacientů s fibrilací síní: údaje z dánské celostátní kohorty

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Účinek dapagliflozinu na symptomy, tělesné funkce a kvalitu života pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Zprávy z klinických studií

Léčba vysoce farmakorezistentní plicní tuberkulózy

Ubrogepant v léčbě migrény

Optimální farmakoterapie status epilepticus?

Účinná léčba nákazy ebolou

Kombinace elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor v léčbě cystické fibrózy

Vaskulitida asociovaná s ANCA a význam výměny plazmy a léčby glukokortikoidy

Polymerové, nebo bezpolymerové stenty při koronární angioplastice?

Suplementace vitaminem D u těhotných žen a pozdější riziko astmatu

Teprotumumab v léčbě thyreoidální orbitopatie

Elagolix v léčbě děložních myomů


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky