Obsah čísla 2 / 2020

Zprávy z kongresů

PragueONCO 2020: Nové horizonty v léčbě gastrointestinálních nádorů

Minitéma čísla: Klinické zkušenosti s léčbou karcinomu prostaty

Úvodní slovo

Jana Katolická

Zkušenosti s léčbou abirateronem u pacienta s karcinomem prostaty

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2,3; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Účinnost enzalutamidu v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Zuzana Donátová

Enzalutamid v terapii metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty u předléčeného pacienta

MUDr. Martina Chodacká

Kabazitaxel v léčbě pacienta s karcinomem prostaty

MUDr. Darja Šustrová

Radium-223 v klinické praxi

MUDr. Igor Richter, Ph.D.1,2,3; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Nové trendy ve farmakoterapii

Jak testovat genové fúze NTRK u maligních nádorů v éře precizní medicíny a cílená léčba pacientů inhibitory TRK

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Farmakoterapeutické postupy

Lenvatinib v léčbě hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Eugen Kubala

Osimertinib v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu

doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Léčba nádorů ledviny v roce 2020

MUDr. Simona Bořilová; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Adjuvantní léčba melanomu

MUDr. Eugen Kubala

Nivolumab v léčbě rekurentního a metastatického dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Strategie současné léčby NSCLC

MUDr. Leona Koubková

Léčba metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu se stále rozšiřuje

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Atezolizumab ve studii OAK naděje pro nemocné s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

MUDr. Jana Krejčí, MUDr. Petr Opálka, CSc., MBA

Současný standard léčby metastatického renálního karcinomu v 1. linii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Olaparib v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Lucie Reifová

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Entrektinib u pacientů s lokálně pokročilými nebo metastatickými solidními nádory s fúzí NTRK integrovaná analýza tří studií

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost režimů cílených proti HER2 u pacientek s neresekovatelným nebo metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu předléčených trastuzumabem a taxanem systematický přehled a metaanalýza

Kabozantinib vs. sunitinib jako iniciální terapie metastatického renálního karcinomu u pacientů se středním nebo špatným rizikovým profilem přehled významných analýz studie CABOSUN

Komentář ke studii

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Neoadjuvantní cytoredukční léčba inhibicí BRAF/MEK u primárně neresekabilního lokálně pokročilého melanomu: studie REDUCTOR

MUDr. David Šulc

Tříleté celkové přežití při léčbě durvalumabem po chemoradioterapii u NSCLC stadia III aktualizovaná data ze studie PACIFIC

Komentář k výsledkům studie PACIFIC po 3 letech terapie

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Pětileté výsledky léčby metastatického melanomu dabrafenibem a trametinibem

Komentář ke studii

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Cemiplimab v léčbě lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu

Komentář ke studii

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Lorlatinib u pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic studie II. fáze

Další průběžné výsledky studie COMBI-i

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

Zprávy z klinických studií

Fenfluramin jako účinné antiepileptikum?

Ruxolitinib a sekundární hemofagocytární lymfohistiocytóza

Resmetirom: naděje pro nemocné s nealkoholickou steatohepatitidou

Antikoagulační léčba rivaroxabanem u dětských pacientů

Cabotegravir a rilpivirin v udržovací léčbě infekce HIV-1

Luspatercept užitečným nástrojem v boji s b-thalasemií

Kyselina acetylsalicylová v prevenci předčasného porodu

Léčba vysoce rezistentní plicní tuberkulózy

Patiromer jako užitečný spoluhráč spironolaktonu při rezistentní hypertenzi

Metoprolol v prevenci akutních exacerbací CHOPN

Ropeginterferon α-2b přínosem u nemocných s polycytemií

Dlouhodobá bezpečnost siltuximabu v léčbě nemocných s Castlemanovou chorobou


Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky