Obsah čísla 3 / 2020

Zprávy z kongresů

Cesta k trojnásobnému PFS u nemocných ve stadiu III NSCLC se jmenuje durvalumab (Imfinzi)

Fokus: hematologie/hematoonkologie

Aktuality z 20. pražských hematologických dnů

Přednášející: MUDr. František Folber, Ph.D.

Léčba prvního pacienta přípravkem Yescarta v České republice (komentář)

Přednášející: MUDr. František Folber, Ph.D.

Současná léčba DLBCL v České republice (komentář)

Přednášející: doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Představuje emicizumab zásadní změnu v léčbě hemofiliků s inhibitorem?

MUDr. Bohumír Blažek

Hodgkinův lymfom aktuální léčebné možnosti

MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Novinky v léčbě mnohočetného myelomu

MUDr. Martin Štork

Axicabtagen ciloleucel CAR T-buněčná terapie refrakterního velkobuněčného B-lymfomu dlouhodobé výsledky studie ZUMA-1

Novinky z 13. ročníku kongresu EAHAD

Výsledky klinické studie I. fáze s opakovanou dávkou BIVV001 nové třídy substituční terapie faktorem VIII

Komentář ke studii

MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Zhodnocení krvácení a léčebných odpovědí při použití rekombinantních faktorů IX s prodlouženým poločasem účinku

doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.

Fokus: onkologie

Cesta k trojnásobnému PFS u nemocných ve stadiu III NSCLC se jmenuje durvalumab (Imfinzi)

Léčba pacientky s high-grade serózním karcinomem ovaria a prokázanou germinální mutací v genu BRCA1 olaparibem

MUDr. Markéta Bednaříková

Imunoterapie metastatického renálního karcinomu

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Léčba inhibitory PD-1 vs. PD-L1 u pacientů s různými typy malignit systematický přehled a metaanalýza

Komentář ke studii

MUDr. Libor Havel

Kvalita života pacientů s metastatickým karcinomem žaludku léčených trifluridin/tipiracilem výsledky studie TAGS

Komentář ke studii

MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

Systémová léčba maligního melanomu doporučení ASCO

Praktický pohled na aktuální doporučené postupy ASCO v systémové léčbě maligního melanomu

MUDr. David Šulc

Výsledky léčby v závislosti na skóre MSKCC se zaměřením na pacienty s metastatickým renálním karcinomem se středním rizikem, kteří byli léčeni v 1. linii sunitinibem  rozsáhlá analýza dat z českého registru RENIS

Komentář ke studii

doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.

Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem studie MONALEESA-3

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Ribociklib prodlužuje celkové přežití u premenopauzálních pacientek s pokročilým HR-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu  aktualizované výsledky studie MONALEESA-7

Komentář ke studii

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Atezolizumab s chemoterapií nebo bez chemoterapie v 1. linii léčby metastatického uroteliálního karcinomu studie IMvigor130

Atezolizumab plus bevacizumab v léčbě neresekovatelného hepatocelulárního karcinomu  studie IMbrave150

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Strategie léčby časného karcinomu prsu

MUDr. Lucie Reifová

Minitéma čísla: Léčba ALK-pozitivního NSCLC

Jak na léčbu ALK-pozitivního NSCLC?

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Marie Drösslerová; MUDr. Juraj Kultan; MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; MUDr. Markéta Černovská

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Výsledky celkového přežití u postmenopauzálních pacientek s HR-pozitivním HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu léčených fulvestrantem a ribociklibem – studie MONALEESA-3

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Ribociklib prodlužuje celkové přežití u premenopauzálních pacientek s pokročilým HR-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu – aktualizované výsledky studie MONALEESA-7

Komentář ke studii

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Výsledky léčby v závislosti na skóre MSKCC se zaměřením na pacienty s metastatickým renálním karcinomem se středním rizikem, kteří byli léčeni v 1. linii sunitinibem – rozsáhlá analýza dat z českého registru RENIS

Komentář ke studii

doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.

Pozn.: Publikováno elektronicky před tiskem.


Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky